Privacybeleid - Respect voor uw persoonsgegevens

PRIVACYBELEID

(laatste update van 22 mei 2018)

RAUWERS n.v. (hierna de “Onderneming” en/of “wij” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en het respect voor uw persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, met inbegrip van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet” genoemd) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679 (EU) van 27 april 2016) (hierna de “Verordening” genoemd).

Dit Privacybeleid dient om u als klant, bezoeker van onze websites en/of gebruiker van onze applicaties duidelijk te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door onze Onderneming, over uw rechten in dat opzicht en over de controles om het respect voor uw persoonsgegevens te verzekeren.

Met name door uitdrukkelijk het daartoe voorziene vakje aan te vinken, uw bezoek aan onze website verder te zetten of gebruik te maken van een van onze diensten gaat u akkoord met dit Privacybeleid.
Ook al bent u niet verplicht om uw gegevens mee te delen aan onze Onderneming of om de verwerking van uw gegevens te aanvaarden, toch zijn bepaalde mededelingen nodig, met name om de uitvoering van een overeenkomst en/of de naleving van de geldende wetgeving mogelijk te maken.

Er kunnen op eender welk moment wijzigingen worden aangebracht aan dit Beleid. Dit Beleid is eveneens van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door andere entiteiten die verbonden zijn met de Onderneming, zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke voorwaarden voor applicaties of andere specifieke diensten. De geldende versie van het Beleid kan steeds geraadpleegd worden op de website www.rauwers.be.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens :

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Onderneming, namelijk:
Benaming: RAUWERS nv
Adres / hoofdzetel: François-Joseph Navezstraat 78-76 – 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 400 438 863
Email : privacy@rauwers.be | Tel: +32 2 240 09 00 | Fax: +32 2 216 05 25

2. Functionaris voor gegevensbescherming :

De Onderneming heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, namelijk : Bert Dewinter
U kunt steeds contact met hem opnemen in verband met vragen over de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten in dat opzicht.

3. De persoonsgegevens die worden verzameld :

De Onderneming verzamelt persoonsgegevens die betrekking hebben op u, met name :

 • de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt: door in te schrijven op onze diensten, een bestelling door te geven, in te schrijven op een nieuwsbrief, een gebruikersaccount aan te maken, naar aanleiding van enquêtes, klachten of gewoon vrijwillig, zowel op papier als elektronisch; het kan gaan om identificatie- en contactgegevens (bijv. naam, voornaam, adres en gemeente, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, taal …), professionele gegevens (bijv. ondernemings-/btw-nummer, beroep, naam en functie binnen het bedrijf ...), financiële of facturatiegegevens (bijv. bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, facturatie-/leveringsadres), technische gegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord, veiligheidskwestie, verbindingsmomenten, IP-adres, locatie …), gegevens met betrekking tot uw aankoopgedrag (bijv. favoriete producten of diensten, voorkeuren en interesses, eerdere aankopen …) of andere diverse gegevens (bijv. opmerkingen, voorstellen, getuigenissen en andere vormen van feedback, tekst, afbeeldingen, curriculum vitae …) ;
 • de gegevens die afkomstig zijn van het gebruik van onze websites, applicatie en andere online winkels: bezochte of gebruikte pagina’s, websites en applicaties, zoekopdrachten en de gegevens die daarbij worden ingevoerd of waartoe de Onderneming toegang heeft (bijv. IP-adres, locatie, datum en tijdstip van de raadpleging, …), verzameld aan de hand van cookies (zie ook “7. Cookiebeleid” hierna) ;
 • gegevens die afkomstig zijn van derden: naar aanleiding van de aankoop of huur bij gespecialiseerde leveranciers, naar aanleiding van overeenkomsten met partners, afkomstig van publiek toegankelijke en/of op sociale netwerken beschikbare gegevens, volgens de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op de door deze leveranciers bewaarde gegevens, gegevens die algemeen van dezelfde aard zijn als bovengenoemde gegevens of die daarvan een update zijn.

U bent op geen enkele manier verplicht om ons vrijwillig gegevens te bezorgen. De communicatie van bepaalde persoonsgegevens kan echter wel noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten. In dat geval worden deze gegevens op de betrokken elektronische formulieren aangeduid met een asterisk (*), terwijl de vermelding van andere persoonsgegevens optioneel blijft.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doeleinden bepaald in dit Beleid te halen. Dit kan dus variëren naargelang de betrokken gegevens / doeleinden.

Onze websites kunnen koppelingen bevatten die u doorsturen naar websites van derden. Dergelijke websites van derden hebben hun eigen beleid inzake privacy, waarvoor de Onderneming in geen geval aansprakelijk is.

4. Doeleinden van de gegevensverwerking :

De Onderneming zal uw gegevens niet bewaren en verwerken zonder uw toestemming of zonder een geldige rechtsgrond om dat te doen, zoals de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering of vereiste van een overeenkomst of naar aanleiding van een gerechtvaardigd belang van de Onderneming of een derde, en alleen met de bedoeling om met name te beantwoorden aan de volgende doeleinden :

 • contract- en klantenbeheer, met name hun administratie, inclusief de boekhoudkundige en fiscale administratie, het beheer van de bestellingen, de opvolging van de overeenkomsten en facturatie, antwoorden op klantenverzoeken en de follow-up van de solvabiliteit en inning, al dan niet met behulp van derden;
 • uitvoering van onderzoeken, statistieken, onderhoud en continue verbetering van onze producten, diensten, websites en (mobiele) applicaties, alsook de personalisatie, de aanmaak van een gebruikersprofiel, de optimalisatie van algemene, commerciële en marketinggerichte strategieën van de Onderneming, met inbegrip van de aanmaak en het beheer van een gebruikersaccount, getrouwheidsprogramma, gerichte promoties en dergelijke;
 • navigatie, gebruikersvriendelijkheid en optimalisatie van de websites, hun functionaliteit en zones die voorbehouden zijn aan eigenaars van een gebruikersaccount;
 • prospectie (direct marketing), zoals de al dan niet gerichte verzending van reclame, nieuwsbrieven, inlichtingen en/of uitnodigingen via elektronische weg, sms, sociale netwerken en/of brief in de offertes, promoties en/of activiteiten van de Onderneming, met uw toestemming en/of in het gerechtvaardigde belang van de Onderneming om haar diensten bij de klanten te promoten;
 • beveiliging van onze producten, diensten, websites en andere applicaties;
 • naleving van elke wetgeving die van toepassing is voor de Onderneming.

Indien voor een van deze doeleinden uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw gegevens, dan vloeit die voort uit uw aanvaarding van dit Beleid en/of ze kan afgeleid worden uit elke andere handeling als klant, bezoeker van de website of gebruiker van de diensten en applicaties van de Onderneming.

5. Communicatie van de gegevens aan derden :

De Onderneming deelt uw gegevens normaal niet met derden, behalve in de volgende gevallen :

 • met derde ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep als onze Onderneming en die er dus mee verbonden zijn. Een lijst van deze ondernemingen is verkrijgbaar op aanvraag. Ze mogen de gegevens enkel gebruiken voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven;
 • met onderaannemers die de gegevens verwerken in naam van en voor rekening van onze Onderneming (of een onderneming van dezelfde groep). Ze handelen onder onze verantwoordelijkheid en volgens onze instructies (zoals een databankbeheerder, een reclamebureau of eender welke andere dienstverlener);
 • indien u ons op voorhand uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • in de gevallen bepaald door de wet, naar aanleiding van een verplichting krachtens een reglementaire of juridische procedure, of op verzoek van wetgevende of gerechtelijke instanties;
 • in het kader van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten.

Indien uw goedkeuring wettelijk vereist is of indien wij vinden dat uw goedkeuring aangewezen is, rekening houdend met de omstandigheden, dan zullen wij die altijd vragen alvorens uw persoonsgegevens te delen of over te dragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Beveiliging van de gegevens :

De Onderneming neemt alle nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging, toevallige of ongeoorloofde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

De Onderneming neemt alle nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging, toevallige of ongeoorloofde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Cookiebeleid :

Zoals vele anderen maakt ook de Onderneming gebruik van cookies om informatie te verzamelen voor de verbetering van de navigatie op de website of het gebruik van de mobiele applicaties en om commerciële of marketinggerichte informatie aan te bieden aan de eigenaar. Een cookie is een klein gegevensbestand dat via een website wordt verzonden tijdens het surfen. Het wordt door de internetbrowser opgeslagen op de computer van de gebruiker.
Deze standaardtechnologie maakt het mogelijk om bepaalde inlichtingen over de bezoeker op te slaan, de browser te herkennen en verschillende diensten voor te stellen. In deze cookies worden geen persoonsgegevens, noch gegevens in verband met de beveiliging opgeslagen.
De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om automatisch cookies te ontvangen, maar u kunt deze functie uitschakelen in de instellingen van uw browser.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze website of door derden waarmee deze website samenwerkt, onder hun verantwoordelijkheid. Cookies kunnen ook geplaatst worden door sociale netwerksites waarnaar de website verwijst. Tijdens het gebruik van de website of mobiele applicaties wordt u gevraagd om uw akkoord te geven voor het gebruik en de registratie van deze cookies op uw apparatuur. U kunt deze cookies op eender welk moment in- of uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen of, in geval van onze mobiele applicaties, door ze te verwijderen. Indien de cookies persoonsgegevens bevatten, dan kunnen die gegevens geraadpleegd en gecorrigeerd worden zoals hierna omschreven.

U kunt wel nog surfen op onze website wanneer de cookies zijn uitgeschakeld, maar om te kunnen genieten van alle beschikbare functies moeten de cookies ingeschakeld zijn.
Wij raden u ten zeerste aan om uw informatie volledig te verwijderen van een gedeelde computer (openbare ruimtes, bibliotheken ….) zodat uw gegevens niet geïdentificeerd kunnen worden door de volgende gebruiker van die computer.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt overeenkomstig de gerechtvaardigde doeleinden vermeld in punt 4. Ze worden verzameld en verwerkt op een gepaste, zinvolle en niet-buitensporige manier en ze worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

8.1. Recht op verzet tegen het gebruik voor prospectiedoeleinden

U kunt op eender welk ogenblik en zonder reden verzet aantekenen tegen het gebruik van al uw gegevens of een deel daarvan voor prospectiedoeleinden (direct marketing) door de Onderneming, inclusief de bijbehorende profilering. Hiertoe volstaat het om dit aan ons te melden :

 • via e-mail op het volgende adres : privacy@rauwers.be;
 • of online via uw gebruikersaccount of door onder aan de aan u geadresseerde reclameboodschappen te klikken op de koppeling “uitschrijven” en/of door uw “profiel” te wijzigen

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van onze Onderneming (zie contactgegevens hierboven).

8.2. Recht op toegang tot uw gegevens

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betrokken gegevens, de categorieën van de bestemmelingen aan wie de gegevens worden overgedragen, de gebruikte criteria om de duur van bewaring van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens te kennen.

8.3. Recht op rechtzetting

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden door in uw gebruikersaccount zelf de nodige wijzigingen aan te brengen of door rechtstreeks contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van onze Onderneming (zie contactgegevens hierboven).

8.4. Recht op schrapping (of “recht om vergeten te worden”):

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende veronderstellingen, namelijk als: (i) uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere wettelijke basis bestaat voor de verwerking, (iii) u uw recht van verzet geldig heeft uitgeoefend, (iv) uw gegevens het voorwerp hebben uitgemaakt van een illegale verwerking, (v) uw gegevens verwijderd moeten worden om een wettelijke verplichting na te komen. De Onderneming bepaalt zelf of de bovenvermelde criteria toepasselijk zijn.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name bij betwisting van de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens illegaal werden verwerkt, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die de Onderneming nodig heeft om te controleren of u uw recht op het wissen van de gegevens geldig kunt uitoefenen.

8.6. Recht van verzet

U heeft het recht om u op eender welk ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De Onderneming stopt dan de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij ze kan aantonen dat er voor de verwerking gewettigde dwingende redenen zijn die voorrang hebben op uw recht van verzet.

8.7. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Op uw verzoek kunnen deze gegevens overgedragen worden naar een andere dienstverlener, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

8.8. Recht op intrekking van uw toestemming

U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingsactiviteiten die voorafgingen aan de intrekking.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen moet u ons een verzoek sturen gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk RAUWERS nv, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in punt 1. Dat kan per brief op het adres François-Joseph Navezstraat 78-76 – 1000 Brussel en/of per e-mail op het adres privacy@rauwers.be. Dit verzoek moet in voorkomend geval een bewijs van uw identiteit bevatten. U ontvangt zo snel mogelijk en ten laatste één (1) maand na ontvangst van het verzoek een antwoord.

10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Onderneming, dan heeft u vanaf 25 mei 2018 het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).